மகளிர் தின வாழ்துக்கள்

கொசுக்களிலும் கடிப்பது பெண் கொசுவே என்று

ஆணி புடுங்கும் ஆணியவா(வியா)திகளுக்கு

பெண் கொசு கடிப்பதற்கு காரணம் அது தன் உடலில் உள்ள

முட்டைகள் ஊட்டம் பெறவே மனிதரின் இரத்தத்தைக் குடிக்கிறது

தான் இறந்தாலும் பரவாயில்லை தன் குழந்தையை வாழவைக்க

வேண்டும் என்று கொசு இனத்தில் கூட நினைப்பது  “பெண்” தான்

மகளிர் தின வாழ்துக்கள்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s